Nasza oferta

Obsługa księgowa
Spółek
Fundacji
Stowarzyszeń
JDG


Spółki

 • wsparcie przy zakładaniu spółki,
 • wsparcie podczas opracowywania polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont w taki sposób, by przyjęte rozwiązania były zgodne z potrzebami danego przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie pełnych ksiąg handlowych,
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych w tym niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w tym plików JPK,
 • przygotowywanie dokumentów wchodzących w skład sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zmiany w kapitale własnym) w sposób zgodny z ustawą o rachunkowości oraz KSR – Krajowymi Standardami Rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzenie sprawozdań statystycznych GUS oraz dla banków,
 • bieżące informowanie o wynikach finansowych firmy,
 • czynności z zakresu rachunkowości zarządczej, controllingu oraz budżetowania,
 • przygotowywanie sprawozdań zarządu oraz uchwał walnego zgromadzenia wspólników (na życzenie klienta),
 • Reprezentacja oraz przejęcie kontaktów z US.

Stowarzyszenia i fundacje

 • wsparcie przy rozpoczęciu działalności gospodarczej,
 • dopasowanie statutu organizacji pozarządowych,
 • dopasowanie zakładowego planu kont,
 • uzgodnienie polityki rachunkowości,
 • rozbicie na działalność odpłatną i nieodpłatną,
 • księgowanie przychodów i kosztów w księgach,
 • kwalifikacja kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych w tym niematerialnych i prawnych,
 • rozliczanie podatku VAT  z uwzględnieniem opodatkowania otrzymanych dotacji,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • rozliczanie podatku dochodowego z uwzględnieniem opodatkowania otrzymanych dotacji oraz kosztów podatkowych finansowanych z dotacji,
 • zwolnienia podatkowe organizacji pożytku publicznego
 • sporządzanie miesięcznych/ rocznych rozliczeń podatkowych
 • przygotowywanie sprawozdań zarządu oraz uchwał walnego zgromadzenia wspólników (na życzenie klienta)
 • Reprezentacja oraz przejęcie kontaktów z US.

Jednoosobowe działalności gospodarcze

 • prowadzenie ewidencji ryczałtu,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie rejestrów VAT oraz sporządzanie deklaracji na potrzeby podatku od towaru i usług oraz przygotowanie jednolitych plików kontrolnych JPK,
 • przygotowanie zeznań rocznych oraz elektroniczna wysyłka zeznań do urzędu skarbowego,
 • sporządzenie sprawozdań GUS dla Banków,
 • weryfikacja opłacalności rozliczania się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w porównaniu do rozliczania się na zasadach ogólnych lub rozliczaniu się podatkiem liniowym 19%,
 • bieżące informowanie o wynikach finansowych firmy,
 • Reprezentacja oraz przejęcie kontaktów z US.

Kadry i płace

 • Naliczanie płac,
 • Sporządzanie list płac,
 • Obliczanie podatków i składek ZUS od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców,
 • Rejestrowanie, aktualizowanie i wyrejestrowywanie pracowników i zleceniobiorców z ZUS,
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
 • Sporządzanie deklaracji rocznych: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR,
 • Reprezentowanie klientów w ZUS,
 • Sporządzanie świadectw pracy oraz innych dokumentów np. zaświadczenie o zarobkach itp.

Spółki

 • wsparcie przy zakładaniu spółki,
 • wsparcie podczas opracowywania polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont w taki sposób, by przyjęte rozwiązania były zgodne z potrzebami danego przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie pełnych ksiąg handlowych,
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych w tym niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w tym plików JPK,
 • przygotowywanie dokumentów wchodzących w skład sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zmiany w kapitale własnym) w sposób zgodny z ustawą o rachunkowości oraz KSR – Krajowymi Standardami Rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzenie sprawozdań statystycznych GUS oraz dla banków,
 • bieżące informowanie o wynikach finansowych firmy,
 • czynności z zakresu rachunkowości zarządczej, controllingu oraz budżetowania,
 • przygotowywanie sprawozdań zarządu oraz uchwał walnego zgromadzenia wspólników (na życzenie klienta),
 • Reprezentacja oraz przejęcie kontaktów z US.

Stowarzyszenia i fundacje

 • wsparcie przy rozpoczęciu działalności gospodarczej,
 • dopasowanie statutu organizacji pozarządowych,
 • dopasowanie zakładowego planu kont,
 • uzgodnienie polityki rachunkowości,
 • rozbicie na działalność odpłatną i nieodpłatną,
 • księgowanie przychodów i kosztów w księgach,
 • kwalifikacja kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych w tym niematerialnych i prawnych,
 • rozliczanie podatku VAT  z uwzględnieniem opodatkowania otrzymanych dotacji,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • rozliczanie podatku dochodowego z uwzględnieniem opodatkowania otrzymanych dotacji oraz kosztów podatkowych finansowanych z dotacji,
 • zwolnienia podatkowe organizacji pożytku publicznego
 • sporządzanie miesięcznych/ rocznych rozliczeń podatkowych
 • przygotowywanie sprawozdań zarządu oraz uchwał walnego zgromadzenia wspólników (na życzenie klienta)
 • Reprezentacja oraz przejęcie kontaktów z US.

Jednoosobowe działalności gospodarcze

 • prowadzenie ewidencji ryczałtu,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie rejestrów VAT oraz sporządzanie deklaracji na potrzeby podatku od towaru i usług oraz przygotowanie jednolitych plików kontrolnych JPK,
 • przygotowanie zeznań rocznych oraz elektroniczna wysyłka zeznań do urzędu skarbowego,
 • sporządzenie sprawozdań GUS dla Banków,
 • weryfikacja opłacalności rozliczania się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w porównaniu do rozliczania się na zasadach ogólnych lub rozliczaniu się podatkiem liniowym 19%,
 • bieżące informowanie o wynikach finansowych firmy,
 • Reprezentacja oraz przejęcie kontaktów z US.

Kadry i płace

 • Naliczanie płac,
 • Sporządzanie list płac,
 • Obliczanie podatków i składek ZUS od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców,
 • Rejestrowanie, aktualizowanie i wyrejestrowywanie pracowników i zleceniobiorców z ZUS,
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
 • Sporządzanie deklaracji rocznych: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR,
 • Reprezentowanie klientów w ZUS,
 • Sporządzanie świadectw pracy oraz innych dokumentów np. zaświadczenie o zarobkach itp.

Niezależnie od sektora działalności spółki sukces w dużej mierze zależy od prawidłowo, rzetelnie i kompleksowo prowadzonych ksiąg rachunkowych przez wykwalifikowaną kadrę biura rachunkowego.

Poprawne zapisy księgowe są niezbędnym narzędziem do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych.

Dzięki ułatwieniom jakie przygotowaliśmy dla Swoich Klientów
przedsiębiorca ma pełny obraz swojej sytuacji finansowej.